Κώδικας συμπεριφοράς

Code of Conduct

1. Προκαταρκτική παρατήρηση και αρχές

Για την PentaSoft και τις θυγατρικές της (συλλογικά αναφέρεται ως “PentaSoft”) δίπλα στην οικονομική επιτυχία, η κοινωνική ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος αξιών τους. Για μας βρίσκεται στο προσκήνιο η υπεύθυνη και συμμορφωμένη συμπεριφορά προς τους επιχειρηματικούς εταίρους, την κοινωνία, το περιβάλλον και επίσης μέσα στην εταιρεία έναντι των εργαζομένων. Ο εντατικός χειρισμός των πληροφοριών και των δεδομένων που σχετίζονται με το επιχειρηματικό μοντέλο της PentaSoft αποτελεί πάνω απο όλα αναπόσπαστο μέρος και κριτήριο για την τήρηση των κοινωνικών και δεοντολογικών κανόνων και αξιών.
Ο Κώδικας Συμπεριφοράς της PentaSoft που παρουσιάζεται εδώ, περιέχει κοινές οδηγίες που πρέπει να τηρούνται ως δεσμευτικά ελάχιστα πρότυπα από τους υπαλλήλους μας, καθώς και από το διοικητικό συμβούλιο και το εποπτικό συμβούλιο, στην καθημερινή εργασία τους και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εντός της εταιρείας μας ως απαίτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς. Αυτοί οι κανόνες συμπεριφοράς προορίζονται να χρησιμεύσουν ως κατευθυντήριες γραμμές για τη διοίκηση και τα στελέχη στη διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στη διαχείριση προσωπικού και στη διαχείριση προσωπικού καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση και η εφαρμογή του Κώδικα Συμπεριφοράς, οι διαχειριστές έχουν μια ειδική uποδειγματική λειτουργεία. Ένα ουσιαστικό μέρος των καθηκόντων των στελεχών και της διοίκησής μας είναι η αξιόπιστη ενσωμάτωση των εταιρικών αξιών της PentaSoft μέσω ενός σταθερού παραδείγματος της εταιρικής κουλτούρας καθώς και μέσω της συμμόρφωσης με το νόμο και δικαιοσύνη.
Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργηθεί ένα κλίμα διαφάνειας στο οποίο οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αντιμετωπίζουν γενικά θέματα ανοιχτά χωρίς να φοβούνται αρνητικές συνέπειες ή κυρώσεις.

1.1 Η τήρηση των νόμων και των κοινωνικών κανόνων

Η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και η ηθική συμπεριφορά, είναι φυσικά ευκολονόητη. Τηρούμε επίσης τα εθνικά και τοπικά έθιμα, έθιμα, παραδόσεις και άλλους κοινωνικούς κανόνες.
Η συμμόρφωση με αυτούς τους κανονισμούς και τα πρότυπα συμβάλλει αποφασιστικά στη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική επιτυχία της εταιρείας. Οι παραβιάσεις όχι μόνο οδηγούν σε ποινική δίωξη και ισχυρισμό αξιώσεων αποζημίωσης, αλλά και σε απώλεια φήμης και εμπιστοσύνης στην εταιρεία. Το τελευταίο αποτελεί ουσιαστικό θεμέλιο για βιώσιμη οικονομική επιτυχία στο επιχειρηματικό περιβάλλον της PentaSoft. Η νόμιμη και ηθική συμπεριφορά που απαιτείται από κάθε εργαζόμενο, τα στελέχη και τη διοίκηση. Οι παραβιάσεις από τους υπαλλήλους μας καθώς και από τους επιχειρηματικούς εταίρους της PentaSoft δεν θα γίνονται ανεκτές. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη νομική επάρκεια μιας απόφασης, πρέπει να αναζητηθεί η εμπειρογνωμοσύνη τρίτου.

1.2 Απαγόρευση των διακρίσεων

Οι διακρίσεις με βάση την εθνικότητα, την εθνική καταγωγή, το χρώμα, το φύλο, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία, το κοινωνικό υπόβαθρο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εγκυμοσύνη ή γονικής κατάστασης ή άλλων στην απαγόρευση των διακρίσεων που λόγω απαγορεύεται και δεν θα γίνει ανεκτή.
Οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να λαμβάνεται χωρίς διακρίσεις. Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων ισχύει τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρηματικές σχέσεις με προμηθευτές και πελάτες. Απαιτείται επίσης συμμόρφωση με αυτούς τους κανονισμούς από τους επιχειρηματικούς εταίρους της εταιρείας.

2. Η ενασχόληση με τους υπαλλήλους και τους συναδέλφους

 

2.1 Αρχή

Σεβόμαστε την προσωπική αξιοπρέπεια, την ιδιωτικότητα και τα ατομικά δικαιώματα κάθε εργαζομένου. Υποστηρίζουμε ίσες ευκαιρίες και συμπεριφορά που υποστηρίζεται από σεβασμό και ανοχή. Συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, σημαίνει επαρκή αμοιβή για την απόδοση της εργασίας. Οι αποφάσεις προσωπικού λαμβάνουν χώρα χωρίς διακρίσεις.
Η συμπεριφορά των εργαζομένων χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εκτίμηση, σεβασμό και αξιοπρεπή μεταχείριση και ειλικρίνεια.
Οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης, εκφοβισμού δεν θα γίνεται ανεκτή.
Το διοικητικό συμβούλιο, τα στελέχη και η διοίκηση υποχρεούνται να τηρούν τους βασικούς νομικούς κανόνες και κανονισμούς καθώς και τους εσωτερικούς κανόνες της εταιρείας.

2.2 Ανοιχτή συζήτηση και ανοιχτή ανταλλαγή πληροφοριών

Η αμοιβαία ανοικτή επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών είναι θεμελιώδους σημασίας για τη σταθερότητα και την επιτυχία της επιχείρησης, και ιδίως για ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται σε υπηρεσίες και λύσεις με uπηρεσίες με εντατική χρήση πληροφοριών.

Από τη μία πλευρά, μια κουλτούρα ανοιχτής συζήτησης προωθείται και απαιτείται χωρίς κανείς να φοβάται τις αρνητικές συνέπειες ως αποτέλεσμα. Δηλαδή Οι εργαζόμενοι μπορούν ή πρέπει να αντιμετωπίζουν και να εκφράζουν κρίσιμα ζητήματα και ανησυχίες χωρίς δισταγμό και μπορούν να απευθύνονται στους προϊσταμένους ή τη διοίκησή τους με την αντίστοιχη εμπιστοσύνη. Ιδίως η διεύθυνση και τα στελέχη ειδικότερα ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν μια αντίστοιχα ανοιχτή ατμόσφαιρα.
Από την άλλη πλευρά, διατηρούμε μια ανοιχτή και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών σε συνεργασία. Για υπηρεσίες βασιζόμενες σε εντατική χρήση πληροφοριών, η έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών εντός των έργων (κατάσταση, αλλαγές κ.λπ.) είναι απαραίτητη όχι μόνο με τον πελάτη αλλά και εσωτερικά μεταξύ τους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της PentaSoft.
Εκτός από την καθαρή πληροφόρηση στην καθημερινή επιχειρησιακή συνεργασία, η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εμπειρία του έργου, τις νέες τεχνολογίες και άλλες γνώσεις που αποκτήθηκαν με την έννοια της εσωτερικής εκπαίδευσης παίζει σημαντικό ρόλο στη συνεχή περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών της PentaSoft.

2.3 Αναγκαστική εργασία και παιδική εργασία

Οποιοδήποτε είδος καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας απαγορεύεται. Οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης και ιδιαίτερα των παιδιών απαγορεύεται. Η PentaSoft εξασφαλίζει δίκαιες συνθήκες εργασίας.

2.4 Υγεία και ασφάλεια

Η PentaSoft αναλαμβάνει την ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια στους υπαλλήλους της. Οι κανονισμοί επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας πρέπει να τηρούνται από όλους τους υπαλλήλους.

3. Η ενασχόληση με πελάτες, επιχειρηματικούς συνεργάτες και τρίτους

Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στους πελάτες και συνεργάτες μας καθορίζει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας μας. Η επιδίωξή μας για μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, δικαιοσύνη και εμπιστοσύνη. Γι ‘αυτό είναι αυτονόητο ότι συμπεριφερόμαστε ηθικά και σύμφωνα με τους κανόνες προς τους πελάτες μας, τους επιχειρηματικούς μας εταίρους και άλλους.

3.1 Διαφάνεια στην παροχή υπηρεσιών

Ένα στοιχείο είναι ότι υπάρχει πάντα διαφάνεια για τους επιχειρηματικούς εταίρους σχετικά με την παροχή υπηρεσιών. Δηλαδή αυτές οι πληροφορίες π.χ. Όσον αφορά την προσπάθεια, την πρόοδο, τους προβληματικούς τομείς, το περιεχόμενο δραστηριότητας κ.λπ., διατίθενται στον πελάτη εγκαίρως και κατανοητά. Αυτό απαιτείται επίσης από τους προμηθευτές και τους επιχειρηματικούς εταίρους προς την PentaSoft.

3.2 Ανοιχτή επικοινωνία

Η PentaSoft σημαίνει την στόχευση υλοποίησης έργων και υπηρεσιών. Διατηρεί την έγκαιρη και ανοιχτή επικοινωνία όχι μόνο για τα επιτυχή αποτελέσματα, αλλά και ιδιαίτερα για τις ανωμαλίες και τις αναδυόμενες προβληματικές περιοχές, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται γρήγορα και όσο το δυνατόν νωρίτερα.

3.3 Απαγόρευση διαφθοράς και δωροδοκίας

Η PentaSoft δεν ανέχεται οποιαδήποτε διαφθορά ή δωροδοκία ή δεν εμπλέκεται σε καμία μορφή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παράνομων προσφορών πληρωμής ή παρόμοιων χρηματικών ποσών, προκειμένου να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η απαγόρευση αποδοχής ή χορήγησης παροχών δεν επηρεάζει μόνο τις άμεσες οικονομικές συνεισφορές, αλλά και άλλα ακατάλληλα οφέλη που θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση τις επιχειρήσεις και την επίσημη ανεξαρτησία.

4. Χειρισμός πληροφοριών (ασφάλεια δεδομένων, προστασία δεδομένων και εμπιστευτικότητα)

Ο εμπιστευτικός και ασφαλής χειρισμός δεδομένων και πληροφοριών γενικά, ιδίως προσωπικών δεδομένων, έχει θεμελιώδη σημασία για την PentaSoft. Γνωρίζουμε την υψηλή ευαισθησία των δεδομένων και πληροφοριών από τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, καθώς και από τους υπαλλήλους μας. Ως μέρος των έργων και των εργασιών μας, όλοι οι υπάλληλοι της PentaSoft είναι υπεύθυνοι για τον απόλυτα εμπιστευτικό χειρισμό των πληροφοριών που έχουν γίνει γνωστοί στους πελάτες μας.
Τα επιχειρηματικά έγγραφα καθώς και τα δεδομένα και τα έγγραφα των συνεργατών μας (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) προστατεύονται από εξωτερικές πληροφορίες και πρόσβαση. Δεν κοινοποιούμε εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουμε γνωρίσει σχετικά με τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους (συμπεριλαμβανομένων των πελατών και των επιχειρηματικών τους συνεργατών) και δεν δίνουμε προσοχή στην εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται σε προσωπικές συνομιλίες, τηλεφωνικές κλήσεις και στο κοινό (π.χ. στις δημόσιες συγκοινωνίες) . Οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτε να μεταβιβαστούν για προσωπικό κέρδος.

5. Συμπεριφορα εάν εντοπιστούν παραβιάσεις

Ατομικό παράπτωμα και παραβιάσεις των κανόνων συμπεριφοράς σύμφωνα με αυτόν τον Κώδικα Συμπεριφοράς είναι γενικά κατάλληλα για να προκαλέσουν ζημιά στην PentaSoft. Επομένως, εάν ένας υπάλληλος παρατηρήσει παραβίαση των κανόνων συμπεριφοράς ή υποψιάζεται ότι υπάρχει αντίστοιχη παραβίαση, πρέπει να κληθεί άτομο εμπιστοσύνης που βρίσκεται σε άμεση σχέση (π.χ. αρχηγός ομάδας / επόπτης) Εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε μια συγκεκριμένη περίπτωση ή δεν αναφέρεται λόγω των σχετικών περιστάσεων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι διαθέσιμα ως υπεύθυνοι επικοινωνίας.